/Βυζαντινός Ναός Αγίας Παρασκευής

Βυζαντινός Ναός Αγίας Παρασκευής

Ο Βυζαντινός Ναός της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται πλησίον της Παναγίας της Μαυριδιανή είναι ερειπωμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τον καλοκαίρι του 2018 ξεκίνησε με βάση την παρακάτω τεχνική έκθεση του Άρη Χατζιδάκη προσπάθεια για την αναστήλωση της στην οποία συμβάλλουν χωριανοί και φίλοι.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΑΙΣΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΡΩΝΑ.

Ο Βυζαντινός Ναΐσκος της Αγίας Παρασκευής στο Μέρωνα είναι ερειπωμένος και έχει εγκαταλειφθεί στη δράση του περιβάλλοντος.

Ο Ναΐσκος βρίσκεται σήμερα στην κορυφή ενός απότομου πρανούς που δημιούργησε η διάνοιξη αγροτικού δρόμου, με την βορεινή του πλευρά μισοχωμένη και την νότια να εδράζεται προβληματικά στην άκρη του πρανούς. 

Η θολωτή στέγη του έχει καταπέσει μέσα στην κάτοψη του, οι δυτικοί τοίχοι της εισόδου έχουν καταπέσει επίσης και σώζεται όρθιο μικρό τμήμα του λαμπά της εισόδου. Ένα μεγάλο τέμαχος του νότιου τοίχου έχει αποκλίνει από την κατακόρυφο και συγκρατείται από τον κορμό ενός ξεραμένου δένδρου, ενώ ο βορεινός τοίχος που φέρει και αξιόλογη τοιχογραφία είναι μέχρι την μέση του επιχωμένος από την εξωτερική του πλευρά και εμφανίζει σοβαρή φθορά από την βλάστηση. Η ανατολική πλευρά διατηρείται κάπως καλύτερα ρηγματωμένη κατακόρυφα στις θέσεις της γένεσης της κόγχης.     

Όψη από δυτικά Φαίνονται τα υπολείμματα της εισόδου και το τμήμα του νότιου τοίχου που έχει αποκλίνει από την κατακόρυφο και στηρίζεται στο δένδρο.

Η βόρεια πλευρά είναι σε μεγάλο βαθμό επιχωμένη και κατεστραμμένη από την βλάστηση.

Η ανατολική όψη διατηρείται σε σχετικά καλύτερη κατάσταση με σοβαρές κατακόρυφες ρηγματώσεις στην γένεση της κόγχης.

Λεπτομέρεια του παραθύρου του ιερού και η τοιχογραφία του βορεινού τοίχου.

Ο Ναΐσκος έχει άμεση ανάγκη από εργασίες προστασίας και άρσης επικινδυνοτήτων. Το πρώτο μέλημα θα είναι η κατεδάφιση του τεμάχους του νότιου τοίχου που έχει αποκλίνει από την κατακόρυφο και στηρίζεται επί του ξεραμένου δέντρου. Το τέμαχος αυτό δεν είναι δυνατόν να επανέλθει στην θέση του και είναι αδύνατον να διατηρηθεί χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τους εργαζομένους. Πριν την κατεδάφιση θα πρέπει να τεκμηριωθεί σχεδιαστικά και φωτογραφικά και να ερευνηθεί η τυχόν τοιχογράφηση του.

Θα πρέπει να απομακρυνθεί με προσοχή η υπάρχουσα βλάστηση με κοπή των δέντρων και των θάμνων που βρίσκονται στην περίμετρο και εξειδικευμένη αντιμετώπιση των ριζών που έχουν εισχωρήσει στην μάζα του τοίχου. 

Προτείνεται η αποχωμάτωση της επίχωσης του βόρειου τοίχου με την εκσκαφή τάφρου πλάτους 1,5 μέτρου για την ανακούφιση του τοίχου από τις ωθήσεις, την προστασία της τοιχογραφίας από τις υγρασίες και την δημιουργία χώρου για την έδραση προστατευτικού στεγάστρου.

Επειδή υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης του απότομου νότιου πρανούς και απώλειας της στήριξης του Ναΐσκου προτείνεται η κατασκευή λίθινου τοίχου αντιστήριξης στον πόδα του πρανούς εν επαφή με τον αγροτικό δρόμο.

Τέλος για την προστασία του Ναΐσκου από τις καιρικές  συνθήκες και την άνετη εκτέλεση των εν συνεχεία ερευνητικών εργασιών προτείνεται η κατασκευή ελαφρού μεταλλικού στεγάστρου με επικάλυψη από κυματοειδή φύλλα λαμαρίνας κατάλληλα βαμμένα.

Τα παραπάνω εμφανίζονται στα σχέδια που συνοδεύουν την έκθεση αυτή.

Μετά την εκτέλεση των άμεσων αυτών σωστικών εργασιών άρσης επικινδυνότητας και προστασίας θα πρέπει να ακολουθήσει από συνεργεία της Αρχαιολογίας η ανασκαφή του εσωτερικού για αποκάλυψη του καταχωμένου δαπέδου, της πιθανής αποτοίχισης των τοιχογραφιών και γενικά της ιστορικής και αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης του μνημείου.

Οκτώβριος 2017

Ο Συντάξας

                                                                                                                                                      Αριστόδημος Χατζηδάκης

                                                                                                                                         Πολιτικός μηχανικός